/REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI –CASTIGA O BATERIE BRUMA-

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI –CASTIGA O BATERIE BRUMA-

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului CASTIGA O BATERIE BRUMA(denumit in continuare „Concursul”) este societatea IMAR COM SRL (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Branului, nr. 23, jud. Cluj, Romania, avand cod de identificare fiscal RO8039839, inregistrata in Registrul Comertului cu numarul J12/20/1996.

1.2. Concursul se va desfasura in conformitate cu regulile din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), care sunt obligatorii pentru participanti si pe care toti participantii sunt obligati sa le respecte.

1.3. Prin participarea la Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor cu privire la acesta. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte si sa i se conformeze.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului oricand pe durata prevazuta desfasurarii Concursului.

1.5. Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare la adresa web www.imarcom.ro si comunicat publicului pe pagina de facebook @imarcomcj si pe pagina de Instagram @imarcomcj. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la data publicarii lor. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea au fost afisate si anuntate conform mentiunilor de mai sus.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1.Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior    modificata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

3.1.Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei pe pagina de Instagram @imarcomcj in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Concursul va incepe in data de 19 ianuarie 2021, ora 00:00:01, ora Romaniei si se va incheia la data de 31 ianuarie 2021, ora 23:59:59, ora Romaniei.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La aceast Concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

5.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5.3. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere că a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa nu permita utilizarea premiului in mod corespunzator sau conform destinatiei acestuia;

b) Participantul este conștient de conditiile normale de utilizare a premiului și poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

6.1. Pentru a participa la Concurs Participantii trebuie sa dea follow contului de Instagram @imarcomcj si sa lase un comentariu la postarea care anunta concursul, comentariu in care sa dea tag unui persoane caruia cred ei ca i-ar placea produsele comercializate de IMAR COM SRL.

6.2. Un participant are dreptul la multiple comentarii, respectiv inscrieri in concurs, insa acestea sunt validate doar daca persoanele carora le-a dat tag in cometarii sunt diferite.

6.3. Numele Castigatorului va fi publicat pe Pagina de Instagram @imarcomcj conform Sectiunii 10.1.

6.4. Daca participantul incearca sa fraudeze, prin orice mod, participarea la Concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in concurs.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1. In cadrul prezentului Concurs se va acorda 1 premiu care consta intr-o baterie sanitara Bruma in valoare de 500 RON (TVA inclus).

7.2. Premiul este acordat pe baza de tragere la sorti, conform sectiunii 8 din prezentul Regulament.

7.3. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestora. Castigatorul nu are posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului oferit in cadrul Concursului.

7.4. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Organizatorul va desemna 1 castigator prin tragere la sorti cu ajutorul programului Comment Picker.

8.2. Extragerea in vederea desemnarii castigatorului va fi realizata in data de 1 februarie 2021.

8.3. Extragerea premiului se va face astfel: Organizatorul va extrage 1 câștigător principal și 3 câștigători de rezervă.

8.4. Ulterior desemnarii castigatorului, conform celor de mai sus, se vor indeplini formalitatile de validare a acestuia, conform sectiunii 9 de mai jos.

8.5. Premiul va fi trimis castigatorului validat in termen de maximum 30 zile lucratoare de la data validarii acestuia.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE

9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

9.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

9.1.2. Sa se inscrie la Concurs cu respectarea art. 6.1. si 6.2 de mai sus;

9.1.3. Procesul de inregistrare sa se realizeze cu respectarea prezentului Regulament;

9.1.4. Sa respecte intocmai si la termen procedura de validare conform prezentului Regulament si solicitarilor Organizatorului si sa indeplineasca conditiile de validare;

9.2. Participantii declarati castigatori nu vor fi validati si vor pierde dreptul la acordarea Premiului in urmatoarele cazuri:

9.2.1. nu este indeplinita oricare dintre conditile mentionate la art. 9.1. de mai sus

9.2.2. nu se respecta prevederile Sectiunii 10 de mai jos;

9.2.3. Persoana declarata castigatoare nu raspunde la mesajul prin care a fost informat de castigarea Concursului.

9.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare tentativele de inscriere in Concurs transmise in urmatoarele conditii:

a) daca acestea sunt transmise in afara Perioadei de desfasurare a Concursului;

b) daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

9.4. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator;

9.5. In cazul in care Participantul extras castigator nu va fi validat drept castigator, procesul de validare se va repeta cu castigatorii de rezerva – in ordinea in care au fost extrasi.

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDARE A PREMIULUI

10.1. Castigatorul va fi anuntat în data de 1 februarie 2021 într-un story publicat pe pagina de Instagram @imarcomcj și printr-un mesaj privat care va fi trimis persoanei desemnate castigatoare pe contul de Instagram cu care s-a înschis la concurs.

10.2. Pentru a fi validat si a putea intra în posesia premiului, castigatorul trebuie sa comunice Organizatorului datele sale de identificare complete (nume, prenume, adresa, numar de telefon). Aceste date vor fi utilizate pentru identificarea castigatorului si expedierea premiului.

10.3. In cazul in care castigatorul nu furnizeaza datele solicitate in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la contactarea sa, acesta va fi invalidat.

10.4. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru datele transmise incorect de catre castigator.

10.5. Livrarea premiului se va efectua de catre Organizator, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorului, la adresa specificata de castigator. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. MINORII

11.1. Minorii nu au dreptul de a participa la aceast Concurs.

SECTIUNEA 12. DISPUTE

12.1. In cazul unor dispute aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea transmite Organizatorului la nr. de telefon 0264 439 307 sau la adresa de email office@imarcom.ro pe toata perioada de derulare a Concursului. Dupa incheierea Concursului Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul SC IMAR COM SRL, prin intermediul caruia se deruleaza Concursul, se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

13.2. Prin completarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea inscrierii in Concurs, alegerii câștigătorilor, validarii, atribuirii/expedierii premiilor.

13.3. Destinatarii datelor cu caracter personal.

Nu vom dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre nicio entitate pentru utilizarea acestora in scopuri comerciale. In cazul in care vom intentiona sa facem acest lucru, vom solicita in prealabil consimtamantul participantilor, urmand ca transferul datelor catre o entitate in scopuri comerciale sa se realizeze doar daca participantii isi exprima in prealabil consimtamantul cu privire la un asemenea transfer.

Cu toate acestea, Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

– Notari publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea-Concursului;

– Autoritatati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Organizatorului, daca dezvaluirea are la baza temei juridic adecvat (cum ar putea fi o obligatie legala a Organizatorului, consimtamantul persoanei vizate sau interesul legitim al Organizatorului).

13.4. Durata prelucrarii

Pastrarea datele cu caracter personal se va face cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate potrivit Regulamentului, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului cu privire la castigator, pentru care avem diverse obligatii fiscale si de raportare privind plati ale taxelor si impozitelor, vor fi pastrate conform legislatiei fiscale pentru un termen de 5 (cinci) ani, calculat conform prevederilor fiscale aplicable.

13.5. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile.

13.6. Drepturile Participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de a fi informat

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la Participant, Organizatorul este obligat sa furnizeze acesteua cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

•Scopul in care se face prelucrarea datelor;

•Informatii suplimentare precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

•Existenta drepturilor prevazute de lege pentru Participant, in special dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitat.

b) Dreptul de acces la date

•Orice Participant are dreptul de a obtine de la Organizator, in calitate de operator, la cerere, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.

•Organizatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

•scopurile prelucrarii;

•categoriile de date cu caracter personal vizate;

•destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; •dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

•In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, Participant are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

c) Dreptul la rectificare

Participantul are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, Participant are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

d) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Organizatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

-datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

-Participantul isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) – din GDPR si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;

-Participantul se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR (dreptul la opozitie) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau Participantul se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR (dreptul la opozitie in scop de marketing);

-Datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal;

-Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Organizatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;

-Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR (Conditii aplicabile in ceea ce priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale

Art. 5 lit a) din GDPR nu se aplica, si prin urmare putem continua sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal desi v-ati exercitat dreptul la stergerea datelor, in masura in care prelucrarea este necesara:

-pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

-pntru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Organizatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit Organizatorul;

-din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR

-in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, in masura in care dreptul mentionat la alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective;

-pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

e) Dreptul de a restrictiona prelucrarea

Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

-persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

-prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

-persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

f) dreptul de opozitie

Participantul are dreptul de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri; Ca urmare a exercitarii de catre participant a dreptului de opozitie, Organizatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa

h) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza de date a organizatorului catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate

i) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) la nr. de telefon 031-8059211 sau prin e-mail: anspdcp@dataprotection.ro si instantei de judecata pentru orice incalcare a modului de prelucrare a datelor mele cu caracter personal.;

j) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului

13.9 Responsabilul cu protectia datelor

Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului, catre Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul Organizatorului, ale carui date de contact: office@imarcom.ro

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII

14.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea unui castigator validat de a intra in posesia premiului din motive care nu se datoreaza culpei Organizatorului sau situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la: (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor de inscriere in concurs, a functionarii echipamentelor tehnice folosite in derularea Concursului; (ii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie; (iii) schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului – precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare – castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora;

14.2.  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia sau ai participantilor, de servicii postale, curierat, bancare etc sau din cauza oricaror alti factori care nu tin de Organizator.

14.3. De asemenea, Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false incluzand, dar fara a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete sau false pe care Participantii le declara. Nicio eroare in datele furnizate de catre Participanti, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale etc.

14.4. Ordinea receptionarii inscrierilor in concurs este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

14.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului;

14.6. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere că a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa nu permita utilizarea premiului in mod corespunzator sau conform destinatiei acestuia;

b) Participantul este conștient de conditiile normale de utilizare a premiului și poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

14.7. Organizatorul:

a) Nu este raspunzator pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator;

b) nu isi asuma raspunderea si nu se va implica in eventualele conflicte referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor aferente Concursului. Din momentul expedierii premiului la adresa indicata de catre castigator, orice obligatii ale Organizatorului conform Campaniei se considera integral indeplinite, castigatorul premiului fiind unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza, Organizatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens;

c) Este exonerat de către consumatori, acordul de voința al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către consumatori în legătură cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

14.8. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.

SECTIUNEA 15. TAXE

15.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator, in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

15.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei etc.)

SECTIUNEA 16. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

16.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concrusului. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

16.2. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.5 de mai sus.

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

19.1. Prin participarea la aceast Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. O copie a Regulamentului prezentului Concurs va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 19.2.

19.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil pe pagina web www.imarcom.ro sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin email, la adresa office@imarcom.ro cu mentionarea denumirii Concursului.

19.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.

Organizator,

IMAR COM SRL

2021-01-19T16:10:23+00:00 ianuarie 19th, 2021|